МҮЭ-ийн холбооноос Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн хөдөлмөрийн суурь эрхийг дэмжих чиглэлээр явуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (2019-2021)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *