Хэвлэл мэдээлэл, сурталчилгааны алба “Хөдөлмөр” сонин